Jak włączać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego?

120,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, gdzie uczą się dzieci/uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 3 października 2023 r. (wtorek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, gdzie uczą się dzieci/uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • udoskonalenie umiejętności analizy wskazań orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • podniesienie umiejętności organizacji pracy na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych (praktyczne aspekty indywidualizacji pracy) z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka/ucznia z niepełnosprawnością: ruchową (w tym afazją motoryczną), intelektualną, słuchową, wzrokową, ze spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera)

Treści szkoleniowe:

  1. Obligatoryjne dokumenty w kształceniu specjalnym organizowanym w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
  2. Funkcjonowanie dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej
  3. Włączanie dziecka ze SPE do zespołu klasowego: organizacja pracy na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych (praktyczne aspekty indywidualizacji pracy), na zajęciach rewalidacyjnych oraz na zajęciach specjalistycznych z pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  4. Efektywna współpraca z rodzicami w procesie włączania dziecka ze SPE do zespołu klasowego

Po szkoleniu pt. Jak włączać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego otrzymasz materiały:

  • przykładowe wskazówki dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczycieli humanistów, nauczycieli języków obcych, nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych dotyczące włączania ucznia ze SPE do zespołu klasowego na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Jak włączać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego? znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.