Nasza kadra

mgr Edyta Maroszek
Dyrektor
Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą. Wieloletni nauczyciel w szkole z oddziałami integracyjnymi oraz animator grupy wsparcia dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym portalu „Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli”.
dr Wanda Matras-Mastalerz
Kursy doskonalące
Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.
dr hab. Remigiusz Kijak, prof.
Kursy doskonalące oraz szkoleniowe rady pedagogiczne
Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, pedagog specjalny. Autor książek na temat seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną, m.in.: „Seks i niepełnosprawność – doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną”, „Seksualność człowieka z niepełnosprawnością intelektualną a rodzina”. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim – Wydział Pedagogiczny w Katedrze Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii. Specjalność naukowa: pedagogika specjalna, pedagogika osób niepełnosprawnych intelektualnie, pedagogika seksualności osób niepełnosprawnych.
dr Joanna Major
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.
dr Joanna Guzik-Iwińska
SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, subdyscyplina pedagogika specjalna. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej. Autorka Metody Strukturalnej przeznaczonej do nauki czytania i pisania dzieci z deficytami rozwojowymi. Autorka licznych publikacji naukowych, m.in. „Ochrona nietykalności osobistej nauczyciela/wychowawcy jako funkcjonariusza państwowego a zachowania agresywne uczniów z zaburzeniami psychicznymi i niedostosowaniem społecznym”.
mgr Joanna Edyta Pociecha
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.
mgr Małgorzata Alberska
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Pedagog, oligofrenopedagog, od 20 lat wykładowca Akademii Ignatianum w Krakowie. Uczestniczyła w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach z zakresu metod pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, przede wszystkim ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka wielu publikacji z zakresu pedagogiki specjalnej oraz materiałów dydaktycznych dla katechetów uczniów z głębszą niepełnosprawnością intelektualną.
mgr Anna Piestrzyńska
KURSY DOSKONALĄCE
Surdopedagog, oligofrenopedagog, wykładowca w Akademii Ignatianum w Krakowie. W zainteresowaniach naukowo-badawczych łączy obszary niepełnosprawności i komunikacji. Ukończyła kursy dla nauczycieli języka migowego: I, II, III stopnia, kurs metodyczny oraz liturgiczno-katechetyczny, a także kurs MAKATON. Autorka artykułów z zakresu surdo- i oligofrenopedagogiki. Zafascynowana rękodziełem. Mistrz haftu matematycznego, szydełkowych maskotek i zwijania drożdżowych serc. Bałaganiara.
mgr Małgorzata Rucka
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo.
mgr Maria Syta
KURSY DOSKONALĄCE
Nauczyciel – konsultant, ekspert d/s awansu zawodowego uczestniczący w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, nauczyciel dyplomowany, egzaminator OKE w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wieloletni dyrektor gimnazjum
mgr Małgorzata Mosur
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, I stopień specjalizacji z zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej. Psycholog diagnosta, terapeuta, wicedyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie
mgr Alicja Sikora
KURSY DOSKONALĄCE
Koordynaror sieci wychowaców klas i pracy zespołowej, nauczyciel dyplomowany historii, informatyki i kształcenia na odległość /e-learning/ z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą dydaktyczną. Realizator wielu projektów m.in. w CEO, E-Akademia nauk matematyczno przyrodniczych w Krakowie, Azymut kariery zawodowej gimnazjalistów. Od 2013 roku jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenie w realizacji zadania „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków ”, realizowanym przez SPPP Krakowski Ośrodek Terapii. Otrzymała ze strony ORE i Dyrektora SPPP KOT rekomendację dla prowadzonych przez siebie działań.
mgr Beata Gaździcka
KURSY DOSKONALĄCE
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki, animatorka kultury, wnikliwa obserwatorka i eksploratorka życia. Wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi i młodzieżą w ośrodku kultury, szkole oraz na własnym domowym podwórku dało mi przestrzeń do wielu fantazji i przemyśleń. Rozwijam się nieustannie, najczęściej w akcie sprzeciwu i jestem przekonana, że gdzieś tam w końcu dojdę. Z jednej strony „wiem że nic nie wiem”, z drugiej coś tam jednak wiem i chętnie się z Państwem podzielę…
mgr Lena Krasovska
KURSY DOSKONALĄCE
Muzykoterapeuta, pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dwuletnie międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i terapii Montessori przy współpracy z Kinderzentrum w Monachium, a także studia podyplomowe Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem technik relaksacyjnych i treningu uważności dla dzieci i dorosłych. Autor i realizator projektów społecznych.
Justyna Bryła
Administracja
Jestem na początku swojej ścieżki zawodowej i chętnie korzystam z doświadczenia innych. W pracy motywuje mnie pozytywna atmosfera zespołu, a powierzone mi zadania staram się wykonywać samodzielnie i rzetelnie. Chętnie podejmuję nowe wyzwania i realizuję postawione sobie cele.