Nasza kadra

mgr Edyta Maroszek
DYREKTOR
Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą. Wieloletni nauczyciel w szkole z oddziałami integracyjnymi oraz animator grupy wsparcia dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym portalu „Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli”.
dr Wanda Matras-Mastalerz
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, biblioterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

dr hab. prof. Krystyna Rymarczyk
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, dr habilitowany nauk społecznych w zakresie neuronauki, doktor nauk biologicznych w zakresie psychofizjologii, magister psychologii klinicznej, specjalizacja neuropsychologia. Autorka licznych artykułów i książek, wykładowca akademicki, prowadząca szkolenia dla nauczycieli z zakresu neuropsychologii dziecka, neuronauki oraz neurologopedii. Autorka wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych oraz radiowych i telewizyjnych. 

dr Joanna Guzik-Iwińska
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, subdyscyplina pedagogika specjalna, psycholog. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej. Autorka Metody Strukturalnej przeznaczonej do nauki czytania i pisania dzieci z deficytami rozwojowymi. Autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel akademicki.

dr Joanna Major
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.
dr Beata Kunat
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz wiceprezesem zarządu tego Stowarzyszenia, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.

dr Monika Just
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Pedagog, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli oraz artykułów naukowych i popularno-naukowych.

mgr Joanna Edyta Pociecha
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania, innowacji pedagogicznych.

mgr Małgorzata Rucka
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo.

mgr Dobromiła Smolak
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Pedagog specjalny, trener Wideotreningu Komunikacji (VIT). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem metodami niedyrektywnymi. Była także nauczycielem wspomagającym w szkole integracyjnej. Obecnie pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie jest koordynatorem grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem, prowadzi zajęcia indywidualne, a także pracuje z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi.

mgr Irena Daniel
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Pedagog specjalny, oligofrenopedagog, prowadząca zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia rewalidacyjne oraz rewalidacyjno-wychowawcze. Terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback, logopeda, neurologopeda, autorka opowiadań logopedycznych, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pracuje w zespole szkół z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

mgr Elżbieta Brol
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi, nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, były wicedyrektor szkoły podstawowej, trener w oświacie i zarządzaniu, przeszkoliła już ponad 2000 nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

mgr Paulina Wójcik-Ilnytska
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Absolwentka Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale Twórczości, Interpretacji i  Edukacji Muzycznej, a także Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Wokalno – Instrumentalnym, specjalność wokalno-aktorska. Trener – szkoleniowiec, nauczyciel rytmiki i logorytmiki oraz śpiewu i kształcenia słuchu. Jest autorką książki „Nauczmy dzieci śpiewać” oraz artykułów naukowych o tematyce edukacji muzycznej.

mgr Anna Przetocka
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Socjoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, działacz społeczny, organizator konferencji naukowo-szkoleniowych, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, ekspert w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

mgr Celina Andrzejewska
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Microsoft Innovative Educator Expert, nauczycielka informatyki i przedmiotów zawodowych, trenerka TIK, stawiająca na rozwój, stale doskonali swoje kompetencje i wzbogaca warsztat pracy w różnych obszarach tematycznych. Szkoliła w projektach i programach związanych z podnoszeniem kompetencji cyfrowych (m.in. Eksperci Programowania, Rozwój Kompetencji Cyfrowych, Mobilna Akademia Nowoczesnych Nauczycieli, Kreatywna Edukacja, Lekcja Enter), tworzy materiały i scenariusze szkoleniowe, współautorka kursów e-learningowych.

mgr Dariusz Janiczak
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Nauczyciel, pedagog specjalny, filmoterapeuta. Na co dzień pracuje z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną prowadząc zajęcia kształtujące kreatywność. Dodatkowo prowadzi warsztaty filmowe oraz spotkania filmoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży w krakowskim studyjnym kinie Sfinks. Współtwórca i koordynator ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego Osób z Niepełnosprawnościami FilmON, który odbywa się w Krakowie. Autor filmów amatorskich nagradzanych na ogólnopolskich Festiwalach Filmowych.

dr Amelia Dziurda-Multan
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.

dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego i rewalidacji, oligofrenopedagog, specjalista w dziedzinie pracy z uczniem w spektrum autyzmu, nauczyciel akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, autorka i redaktorka książek i artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich.

mgr Katarzyna Smakosz
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Prezes zarządu Fundacji Szkoła Bez Barier na Rzecz Edukacji Dzieci i Młodzieży ze Sprzężonymi Niepełnosprawnościami, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta zajęciowy, prowadzi grupę wsparcia dla rodziców uczniów/wychowanków z niepełnosprawnościami „Mamo odpocznij”.

mgr Anna Miłkowska
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Psycholog, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, uprawnienia pedagogiczne zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym, ukończyła także studia podyplomowe z mediacji rodzinnych oraz  liczne kursy i szkolenia z zakresu diagnozy  i wsparcia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.  Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

mgr Elżbieta Sobaszek
KURSY DOSKONALĄCE I SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE

Psycholog i pedagog, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku Psychologia w specjalności Psychoprofilaktyka i Pomoc Psychologiczna oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunek Pedagogika. Posiada doświadczenie w pracy na stanowisku nauczyciela – specjalisty, dyrektora przedszkola oraz szkoły podstawowej. Edukator, szkoleniowiec oraz prelegent na konferencjach naukowych, koordynatorka i realizatorka projektów o tematyce profilaktyki.

Justyna Bryła
KIEROWNIK BIURA

Dotychczasowe doświadczenie pozwala mi szybko i rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania. W pracy wykazuję się sumiennością i odpowiedzialnością. Cenię sobie stabilizację, ale nie odrzucam zmian.

 

 

Justyna Matykiewicz
ADMINISTRACJA

Jestem studentką trzeciego roku pedagogiki ogólnej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W pracy zdobywam nowe, cenne doświadczenia i rozwijam swoją wiedzę z interesujących mnie zagadnień. Najbardziej cenię u innych ludzi empatię i szczerość i sama kieruje się tymi wartościami zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.