Nasza kadra

mgr Edyta Maroszek
DYREKTOR
Absolwentka pedagogiki rewalidacyjnej ze specjalizacją pedagogika terapeutyczna, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie oświatą. Wieloletni nauczyciel w szkole z oddziałami integracyjnymi oraz animator grupy wsparcia dla rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest współtwórcą i redaktorem naczelnym portalu „Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli”.
dr Wanda Matras-Mastalerz
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.
dr hab. prof. Krystyna Rymarczyk
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, dr habilitowany nauk społecznych w zakresie neuronauki, doktor nauk biologicznych w zakresie psychofizjologii, magister psychologii klinicznej, specjalizacja neuropsychologia. Autorka licznych artykułów i książek, wykładowca akademicki, prowadząca szkolenia dla nauczycieli z zakresu neuropsychologii dziecka, neuronauki oraz neurologopedii. Autorka wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych oraz radiowych i telewizyjnych. Organizatorka polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularnonaukowych takich jak Tydzień Mózgu, Festiwal Nauki.
dr Joanna Major
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów, wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.
dr Joanna Guzik-Iwińska
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, subdyscyplina pedagogika specjalna. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, ukończyła studia podyplomowe z zakresu terapii psychopedagogicznej. Autorka Metody Strukturalnej przeznaczonej do nauki czytania i pisania dzieci z deficytami rozwojowymi. Autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel akademicki.
dr Aldona Rosner
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Mgr inż. informatyk, specjalność: bazy danych sieci i systemy komputerowe; dr w dyscyplinie informatyka, specjalność: eksploracja danych. Posiada doświadczenie we wdrażaniu i realizacji projektów mentorskich opartych o metodę Problem and Project Based Learning. Prowadząca zajęcia dydaktyczne ze studentami oraz szkolenia kadry naukowej, w tym e-learningowe.
dr Marta Majorczyk
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Pedagog, psycholog, psychoterapeuta systemowy, doradca rodzinny, trener, animator rozwoju (coach, mentor, tutor), badacz i wieloletni nauczyciel akademicki. Autorka kilkudziesięciu prac naukowych i blisko kilkudziesięciu tekstów popularnonaukowych, analiz i opracowań o tematyce rodzinnej, rozwoju, wychowania i opieki oraz neurodydaktyki. Komentator przemian w edukacji, wychowaniu i rodziny w mediach.
dr Beata Kunat
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo - badawcze koncentrują się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie prowadzenia treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.
mgr Joanna Edyta Pociecha
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.
mgr Małgorzata Rucka
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo.
mgr Małgorzata Mosur
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Absolwentka psychologii klinicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, I stopień specjalizacji z zakresie poradnictwa i opieki psychologicznej. Psycholog diagnosta, terapeuta, wicedyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.
mgr Dobromiła Smolak
KURSY DOSKONALĄCE ORAZ SZKOLENIOWE RADY PEDAGOGICZNE
Pedagog specjalny, arteterapeutka, trener Wideotreningu Komunikacji (VIT). Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w terapii dzieci z autyzmem metodami niedyrektywnymi. Była także nauczycielem wspomagającym w szkole integracyjnej. Obecnie pracuje w Maltańskim Centrum Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom w Krakowie, gdzie jest koordynatorem grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem, prowadzi zajęcia indywidualne, a także pracuje z rodzicami dzieci z trudnościami rozwojowymi.
mgr Lena Krasovska
KURSY DOSKONALĄCE
Muzykoterapeuta, pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dwuletnie międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i terapii Montessori przy współpracy z Kinderzentrum w Monachium, a także studia podyplomowe Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem technik relaksacyjnych i treningu uważności dla dzieci i dorosłych. Autor i realizator projektów społecznych.
mgr Irena Daniel
KURSY DOSKONALĄCE
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, terapeuta EEG Biofeedback, logopeda, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Justyna Bryła
Administracja
Jestem na początku swojej ścieżki zawodowej i chętnie korzystam z doświadczenia innych. W pracy motywuje mnie pozytywna atmosfera zespołu, a powierzone mi zadania staram się wykonywać samodzielnie i rzetelnie. Chętnie podejmuję nowe wyzwania i realizuję postawione sobie cele.