Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).


Wyświetlanie 1–15 z 20 wyników

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady na dobry początek

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2019 r.

  Cele – uczestnik: potrafi wyszukać przepisy prawa dotyczące awansu, poznaje procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, potrafi  napisać plan rozwoju zawodowego, nabywa umiejętności dokumentowania własnego dorobku

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2019 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady na dobry początek

  Cena: 120zł   Data: 5.09.2019 r.

  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół rozpoczynających staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

  Cena: 120zł   Data: 5.09.2019 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady na dobry początek

  Cena: 120zł   Data: 9.09.2019 r.

  Szkolenie adresowane do nauczycieli zaczynających staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

  Cena: 120zł   Data: 9.09.2019 r.

 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

  Cena: 120zł   Data: 11.09.2019 r.

  Podczas warsztatów m.in. wypracowane zostaną wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

  Cena: 120zł   Data: 11.09.2019 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 17.09.2019 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół.

  Cena: 120zł   Data: 17.09.2019 r.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego

  Cena: 110zł   Data: 18.09.2019 r.

  Warsztaty przeznaczone dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, specjalistów szkolnych

  Cena: 110zł   Data: 18.09.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 130zł   Data: 19.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 130zł   Data: 19.09.2019 r.

 • Plan pracy wychowawcy klasowego

  Cena: 110zł   Data: 23.09.2019 r.

  Warsztaty adresowane do nauczycieli – wychowawców klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

  Cena: 110zł   Data: 23.09.2019 r.

 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2019 r.

 • Rozwijanie matematycznych kompetencji kluczowych uczniów I etapu edukacyjnego

  Cena: 120zł   Data: 28.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów

  Cena: 120zł   Data: 28.09.2019 r.

 • Arteterapia w przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 3.10.2019 r.

  Warsztaty to wprowadzenie i ukazanie metod stosowanych w arteterapii czyli działania poprzez sztukę i kreację jako wspomagania  rozwoju socjalno – emocjonalnego dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 3.10.2019 r.

 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

  Cena: 120zł   Data: 7.10.2019 r.

  Uczestnik: rozumie czym jest ocenianie kształtujące, ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie, potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 7.10.2019 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

 • Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami? Planowanie i przebieg zebrania z rodzicami

  Cena: 110zł   Data: 21.10.2019 r.

  Szkolenie warsztatowe adresowane do nauczycieli – wychowawców klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

  Cena: 110zł   Data: 21.10.2019 r.

 • Logorytmika – metoda wspomagająca w terapii logopedycznej i pedagogicznej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: logopedzi, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.