Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Zobacz także nasze plany szkoleniowe na rok 2020


Wyświetlanie wszystkich wyników: 10

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia – KURS ONLINE

  Cena: 110zł   Data: 6.04.2020 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 110zł   Data: 6.04.2020 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii – kurs online

  Cena: 110zł   Data: 15.04.2020 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 110zł   Data: 15.04.2020 r.

 • W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień – online

  Cena: 120zł   Data: 22.04.2020 r.

  Warsztaty adresowane do osób uczestniczącyh w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie) SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 120zł   Data: 22.04.2020 r.

 • Sposoby efektywnej nauki, czyli jak się uczyć, żeby się nauczyć?

  Cena: 120zł   Data: 23.04.2020 r.

  W programie szkolenia m.in. poznanie technik pamięciowych i różnorodnych strategii uczenia się podczas lekcji. Szkolenie objęte promocją RAZEM

  Cena: 120zł   Data: 23.04.2020 r.

 • Jak zrobić spektakl na wczoraj? Warsztaty teatralne

  Cena: 120zł   Data: 25.04.2020 r.

  Za­jęcia obej­mu­ją za­rów­no prak­tycz­ne ćwicze­nia te­atral­ne, jak rów­nież wska­zów­ki or­ga­nizacyj­ne do­ty­czące pro­duk­cji spektaklu i do­bo­ru ob­sady

  Cena: 120zł   Data: 25.04.2020 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 28.04.2020 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 28.04.2020 r.

 • Wychowanie do wartości poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich

  Cena: 130zł   Data: 14.05.2020 r.

  Temat szkolenia nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa wśród których znalazło się kształtowanie postaw i wychowanie do wartości (ze wskazaniem na wartości patriotyczne i obywatelskie). Szkolenie objęte promocję „RAZEM”

  Cena: 130zł   Data: 14.05.2020 r.

 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym

  Cena: 120zł   Data: 11.05.2020 r.

  Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat rozwoju mowy u dzieci oraz wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Szkolenie objete promocją „RAZEM”

  Cena: 120zł   Data: 11.05.2020 r.

 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki

  Cena: 120zł   Data: 19.05.2020 r.

  Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z kompetencjami kluczowymi określonymi w zaleceniach Rady Unii Europejskiej w kontekście nauczania i uczenia się matematyki

  Cena: 120zł   Data: 19.05.2020 r.

 • Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

  Cena: 120zł   Data: 20.05.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy.

  Cena: 120zł   Data: 20.05.2020 r.