Szkolenia dla nauczycieli

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS posiada akredytację Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz jest wpisana do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez Marszałka Województwa Małopolskiego. Prowadzimy szkolenia dla nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem pedagogiki specjalnej.

Nasza siedziba oraz główna sala szkoleniowa znajduje się w Węgrzcach (gmina Zielonki, 7 km od centrum Krakowa).

Zobacz także nasze plany szkoleniowe na rok 2020


Wyświetlanie wszystkich wyników: 12

 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów

  Cena: 120zł   Data: 7.01.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania w szkole, potrafi zastosować w/w przepisy w praktyce szkolnej, potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowania

  Cena: 120zł   Data: 7.01.2020 r.

 • Muzykoterapia receptywna – techniki relaksacji z elementami treningu uważności dla najmłodszych

  Cena: 120zł   Data: 11.01.2020 r.

  Cele: Zapoznanie uczestników z zasadami wprowadzania technik relaksacyjnych i treningu uważności na zajęciach z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych

  Cena: 120zł   Data: 11.01.2020 r.

 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2020 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności  związanych z wyzwalaniem u uczniów aktywności i twórczości matematycznej

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2020 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 22.01.2020 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 22.01.2020 r.

 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 120zł   Data: 05.02.2019 r.

  Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 120zł   Data: 05.02.2019 r.

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

  Cena: 120zł   Data: 11.02.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

  Cena: 120zł   Data: 11.02.2020 r.

 • Arteterapia w przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 19.02.2020 r.

  Warsztaty to wprowadzenie i ukazanie metod stosowanych w arteterapii czyli działania poprzez sztukę i kreację jako wspomagania  rozwoju socjalno – emocjonalnego dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 19.02.2020 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 130zł   Data: 21.02.2020 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego.

  Cena: 130zł   Data: 21.02.2020 r.

 • Biblioterapia III stopień

  Cena: 130zł   Data: 28.02.2020 r.

  Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły II stopień biblioterapii

  Cena: 130zł   Data: 28.02.2020 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 4.03.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 4.03.2019 r.

 • Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi

  Cena: 120zł   Data: 7.03.2020 r.

  Adresaci szkolenia: pedagodzy specjalni, nauczyciele placówek integracyjnych, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagodzy, instruktorzy zajęć muzyczno – rytmicznych, terapeuci, psycholodzy

  Cena: 120zł   Data: 7.03.2020 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze

  Cena: 130zł   Data: 13.03.2020 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 13.03.2020 r.