Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 16

 • Metoda Strukturalna

  Cena: 220zł   Data: 22.08.2020 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania

  Cena: 220zł   Data: 22.08.2020 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 110zł   Data: 15.09.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 110zł   Data: 15.09.2020 r.

 • Muzyka i muzykoterapia we wspomaganiu kształcenia na odległość

  Cena: 110zł   Data: 19.09.2020 r.

  W programie: Rola i funkcje muzyki w zajęciach edukacyjnych, przykładowe ćwiczenia (wyciszenie, wydłużenie koncentracji uwagi, odreagowanie napięć), samodzielne tworzenie ćwiczeń muzycznych z elementami muzykoterapii

   

   

  Cena: 110zł   Data: 19.09.2020 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 23.09.2020 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 23.09.2020 r.

 • Młodzieżowa depresja – możliwości i ograniczenia pracy z uczniem w szkole

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2020 r.

  Cele: nabycie umiejętności rozpoznania objawów depresyjnych u ucznia, nabycie wiedzy dotyczącej leczenia zaburzeń depresyjnych u młodzieży, nabycie umiejętności rozmowy z uczniem i rodzicem

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2020 r.

 • Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2020 r.

  Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2020 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 12.10.2020 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 12.10.2020 r.

 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2020 r.

  Uczestnik: rozumie czym jest ocenianie kształtujące, ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie, potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2020 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 3.11.2020 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 3.11.2020 r.

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

  Cena: 110zł   Data: 16.11.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

  Cena: 110zł   Data: 16.11.2020 r.

 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2020 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności  związanych z wyzwalaniem u uczniów aktywności i twórczości matematycznej

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2020 r.

 • Zimowe zabawy językowe – ćwiczenia rozwijające mowę w przedszkolu i w domu

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkolni specjaliści: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju oraz rewalidację

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2020 r.

 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna

  Cena: 110zł   Data: 26.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematyką, m.in. wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni

  Cena: 110zł   Data: 26.11.2020 r.

 • Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

  Cena: 110zł   Data: 08.12.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 110zł   Data: 08.12.2020 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 11.01.2021 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 11.01.2021 r.

 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka

  Cena: 110zł   Data: 26.01.2021 r.

  Cele: pogłębienie wiedzy na temat postaw rodzicielskich, nabycie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

  Cena: 110zł   Data: 26.01.2021 r.