Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 27 wyników

 • Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie

  Cena: 110zł   Data: 28.11.2022 r.

  Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

  Cena: 110zł   Data: 28.11.2022 r.

 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi

  Cena: 110zł   Data: 29.11.2022 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

  Cena: 110zł   Data: 29.11.2022 r.

 • Jak pracować z „trudnym” rodzicem na rzecz sukcesu dziecka

  Cena: 110zł   Data: 30.11.2022 r.

  Cele: pogłębienie wiedzy na temat postaw rodzicielskich, nabycie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

  Cena: 110zł   Data: 30.11.2022 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2022 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2022 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 240zł   Data: 03.12.2022 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 240zł   Data: 03.12.2022 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 08.12.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 08.12.2022 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 110zł   Data: 12.12.2022 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 110zł   Data: 12.12.2022 r.

 • Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania

  Cena: 110zł   Data: 13.12.2022 r.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody  i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego

  Cena: 110zł   Data: 13.12.2022 r.

 • Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie

  Cena: 110zł   Data: 15.12.2022 r.

  Celem szkolenie jest m.in. zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 15.12.2022 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 10.01.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 120zł   Data: 10.01.2023 r.

 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?

  Cena: 120zł   Data: 17.01.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

  Cena: 120zł   Data: 17.01.2023 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 18.01.2023 r.

 • Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera?

  Cena: 120zł   Data: 19.01.2023 r.

  Szkolenie adresowane jest do zainteresowanych nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 19.01.2023 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 19.01.2023 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 19.01.2023 r.

 • Jak opracować WOPFU i IPET w praktyce?

  Cena: 120zł   Data: 23.01.2023 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 23.01.2023 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 120zł   Data: 26.01.2023 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 120zł   Data: 26.01.2023 r.

 • Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela

  Cena: 120zł   Data: 30.01.2023 r.

  Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych nauczycieli oraz specjalistów przedszkoli i szkół

  Cena: 120zł   Data: 30.01.2023 r.

 • Jak pracować z dziećmi/uczniami i nie zwariować?

  Cena: 110zł   Data: 1.02.2023 r.

  Szkolenie adresowane jest do zainteresowanych nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych chcących zadbać o swój dobrostan

  Cena: 110zł   Data: 1.02.2023 r.

 • Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku

  Cena: 120zł   Data: 6.02.2023 r.

  Uczestnicy poznają m.in metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące

  Cena: 120zł   Data: 6.02.2023 r.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w praktyce nauczyciela

  Cena: 120zł   Data: 7.02.2023 r.

  Adresatami szkolenia są zainteresowani nauczyciele, w szczególności: pedagodzy, terapeuci pedagogiczni

  Cena: 120zł   Data: 7.02.2023 r.

 • Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy

  Cena: 120zł   Data: 15.02.2023 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne

  Cena: 120zł   Data: 15.02.2023 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 120zł   Data: 16.02.2023 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 120zł   Data: 16.02.2023 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 20.02.2023 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 20.02.2023 r.

 • Ekoinspiracje, czyli jak kształtować postawy proekologiczne wśród najmłodszych

  Cena: 120zł   Data: 28.02.2023 r.

  Cel szkolenia: Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne

  Cena: 120zł   Data: 28.02.2023 r.