Szkolenia webinarowe

Szkolenia online na platformie webinarowej. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu.

Wyświetlanie 1–18 z 21 wyników

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 23.09.2020 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 23.09.2020 r.

 • Młodzieżowa depresja – możliwości i ograniczenia pracy z uczniem w szkole

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2020 r.

  Cele: nabycie umiejętności rozpoznania objawów depresyjnych u ucznia, nabycie wiedzy dotyczącej leczenia zaburzeń depresyjnych u młodzieży, nabycie umiejętności rozmowy z uczniem i rodzicem

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2020 r.

 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 110zł   Data: 1.10.2020 r.

  Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 110zł   Data: 1.10.2020 r.

 • Gry i zabawy matematyczne w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2020 r.

  Celem szkolenia jest nabycie i doskonalenie umiejętności wykorzystania gier i zabaw matematycznych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2020 r.

 • Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć?

  Cena: 110zł   Data: 6.10.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele pracujący z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 6.10.2020 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 8.10.2020 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 8.10.2020 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 12.10.2020 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 12.10.2020 r.

 • Metoda Strukturalna

  Cena: 220zł   Data: 17.10.2020 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania

  Cena: 220zł   Data: 17.10.2020 r.

 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

  Cena: 100zł   Data: 20.10.2020 r.

  Uczestnik: rozumie czym jest ocenianie kształtujące, ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie, potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

  Cena: 100zł   Data: 20.10.2020 r.

 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora

  Cena: 110zł   Data: 26.10.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

  Cena: 110zł   Data: 26.10.2020 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 3.11.2020 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 3.11.2020 r.

 • Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!

  Cena: 100zł   Data: 5.11.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli

  Cena: 100zł   Data: 5.11.2020 r.

 • Techniki muzykoterapii we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

  Cena: 100zł   Data: 7.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni oraz inni zainteresowani tematyką nauczyciele

  Cena: 100zł   Data: 7.11.2020 r.

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

  Cena: 100zł   Data: 16.11.2020 r.

  Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

  Cena: 100zł   Data: 16.11.2020 r.

 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2020 r.

  Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiadomości i umiejętności  związanych z wyzwalaniem u uczniów aktywności i twórczości matematycznej

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2020 r.

 • Zimowe zabawy językowe – ćwiczenia rozwijające mowę w przedszkolu i w domu

  Cena: 100zł   Data: 24.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele edukacji przedszkolnej, szkolni specjaliści: pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, nauczyciele prowadzący wczesne wspomaganie rozwoju oraz rewalidację

  Cena: 100zł   Data: 24.11.2020 r.

 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna

  Cena: 110zł   Data: 26.11.2020 r.

  Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematyką, m.in. wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, pedagodzy specjalni

  Cena: 110zł   Data: 26.11.2020 r.

 • Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

  Cena: 100zł   Data: 08.12.2020 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy SZKOLENIE ONLINE

  Cena: 100zł   Data: 08.12.2020 r.