Szkolenia Rad Pedagogicznych

W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i innych dyscyplin. Możemy zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z instytucją zamawiającą – zapraszamy do kontaktu

Szkolenia realizowane są w formie online oraz stacjonarnej

KONTAKT
t: 692 165 830
e: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

Szkolenia Rad Pedagogicznych – propozycje tematów w roku szkolnym 2020-2021

Dodatkowy nowy kierunek polityki oświatowej państwa w roku 2020-2021 ogłoszony przez MEiN:

Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią

Propozycje szkoleń:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów po powrocie do szkoły
 • Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – od czego zależy, jak ją wzmacniać i wspierać?
 • Odnaleźć się i odszukać się na nowo w klasie szkolnej w zmieniającej się szkole
 • Jak dbać o lepszą relację z uczniem w zmieniającej się rzeczywistości szkolnej?
 • Być skutecznym w stresie – jak pomóc uczniowi?
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna
 • Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku rozwojowym
 • Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów?
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
 • Współpraca z rodzicami ukierunkowania na wsparcie dziecka w kryzysie emocjonalnym
 • Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, próba samobójcza, choroba przewlekła)
 • Cyberprzemoc. Dziecko w roli ofiary i sprawcy. Bezpieczeństwo w Internecie
 • Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika
 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży
 • To co w życiu ważne – wychowanie do wartości w zmieniającej się szkole
 • Myślenie krytyczne – kompetencją przyszłości uczniów w zmieniającym się w świecie
 • Nauczanie kooperatywne – skuteczna metoda w rozwiązaniu zaległości i trudności powstałych w czasie nauki zdalnej
 • Sztuka koncentracji, relaksu i uważności w szkolnej ławce
 • Wolontariat jako szkoła empatii i organizacja samopomocy koleżeńskiej w zmieniającej się szkole
 • Aktywność samorządu szkolnego w zmieniającej się szkole
 • Trening radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela

Pozostałe propozycje szkoleń


 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
 • Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej (warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli)
 • Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych
 • Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się
 • Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce
 • Jak rozwijać inteligencje wielorakie w przedszkolu/szkole?
 • Nauczanie zdalne za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams
 • Żeby chciało się chcieć – Jak motywować uczniów do nauki?
 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego
 • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów
 • Konstruowanie szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez tajemnic
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka
 • Jak rozmawiać z dzieckiem o wartościach – wychowanie do wartości i przez wartości
 • Trudne sytuacje w relacjach z rodzicami w przedszkolu/szkole
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w przedszkolu
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej
 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu matematyki w szkołach ponadpodstawowych
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki
 • Kreatywne formy pracy z książką z dzieckiem w wieku przedszkolnym 
 • Muzyka i muzykoterapia we wspomaganiu kształcenia na odległość
 • Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka
 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu
 • Neurodydaktyka w przedszkolu
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Zakłócenia integracji sensorycznej a funkcjonowanie ucznia w szkole
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Metoda Strukturalna w nauce czytania i pisania dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna
 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu?
 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym
 • Strategie pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu
 • Dziecko przewlekle chore i z dysfunkcją ruchu w  przedszkolu/szkole
 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
 • Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dziecko z hemofilią w przedszkolu/szkole
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć?
 • Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli

Od 1 września 2021 r. dostępne będę szkolenia:

 • Dziecko w szkole po pandemii, czyli jak pomóc dzieciom w odnalezieniu bezpiecznego miejsca w szkole
 • „Zgrana klasa” po pandemii, czyli jak pomóc dzieciom w odbudowie przyjaznych relacji rówieśniczych


Szkolenia Rad Pedagogicznych – kontakt


Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830


Formularz

  Imię i nazwisko (wymagane)
   
  Numer telefonu lub adres email (wymagane)
  Treść wiadomości