Szkolenia Rad Pedagogicznych

W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i innych dyscyplin. Możemy zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.

Koszt szkolenia ustalany jest indywidualnie z instytucją zamawiającą i jest uzależniony m.in. od tematu i liczby uczestników. Zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia realizowane są obecnie wyłącznie w formie online na platformie e-learningowej (webinarowej).

KONTAKT
t: 692 165 830
e: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

Szkolenia Rad Pedagogicznych – propozycje tematów w roku szkolnym 2020-2021


 • Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży
 • Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej (warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli)
 • Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych
 • Jak uczyć skutecznie czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania,  uczenia się
 • Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce
 • Nauczanie zdalne za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams
 • Żeby chciało się chcieć – Jak motywować uczniów do nauki?
 • Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego
 • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bez tajemnic
 • Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu
 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w przedszkolu
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej
 • Gry i zabawy matematyczne w przedszkolu/edukacji wczesnoszkolnej
 • Uczeń aktywny i twórczy na lekcjach matematyki na II etapie edukacyjnym
 • Rozwijanie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu matematyki w szkołach ponadpodstawowych
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w nauczaniu matematyki
 • Bajkoterapia w pracy z dzieckiem w przedszkolu
 • Kreatywne formy pracy z książką z dzieckiem w wieku przedszkolnym 
 • Muzyka i muzykoterapia we wspomaganiu kształcenia na odległość
 • Techniki relaksacji z elementami treningu uważności dla najmłodszych
 • Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka
 • Stymulacja rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Metoda Strukturalna w nauce czytania i pisania dzieci z trudnościami rozwojowymi
 • Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży – perspektywa szkolna
 • Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku rozwojowym
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci, młodzieży (anoreksja, bulimia, nadwaga, otyłość)
 • Strategie pracy nad trudnymi zachowaniami u dzieci ze spektrum autyzmu
 • Jak pracować z dzieckiem ze spektrum autyzmu?
 • Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym
 • Strategie pracy z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu
 • Dziecko przewlekle chore i z dysfunkcją ruchu w  przedszkolu/szkole
 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
 • Biblioterapia w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Dziecko z hemofilią w przedszkolu/szkole
 • Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć?
 • Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!
 • Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna nauczycieli
 • Trening radzenia sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela


Szkolenia Rad Pedagogicznych – kontakt


Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830


Formularz

  Imię i nazwisko (wymagane)
   
  Numer telefonu lub adres email (wymagane)
  Treść wiadomości