Szkolenia Rad Pedagogicznych

W naszej ofercie posiadamy szeroki wachlarz szkoleń prowadzonych przez specjalistów z dziedziny pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii i innych dyscyplin. Możemy zorganizować szkolenie Rady Pedagogicznej na konkretny temat – zgodnie z Państwa potrzebami i specyfiką pracy.

Część proponowanych Państwu szkoleń, organizujemy także w formie online na platformie e-learningowej (webinarowej). Tytuły te oznaczono kolorem pomarańczowym.

KONTAKT
t: 692 165 830
e: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

Szkolenia Rad Pedagogicznych – przykładowa tematyka

 • Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u uczniów poszczególnych etapów edukacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci w przedszkolu
 • Praca z uczniem mającym trudności w nauce matematyki
 • Metody aktywizujące w nowoczesnym procesie edukacji
 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego
 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych
 • Ocenianie ucznia w myśl prawa oświatowego
 • Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?
 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej
 • Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów
 • Jak radzić sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela?
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Emisja głosu
 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w myśl przepisów prawa oświatowego
 • Interpretacja opinii psychologiczno-pedagogicznych – dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Współpraca z rodzicami – jak ukierunkować wspólną aktywność na rozwój dziecka, klasy i szkoły
 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka
 • Metoda Dobrego Startu w praktyce nauczyciela przedszkola
 • Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi
 • Techniki relaksacji z elementami treningu uważności dla najmłodszych
 • Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka
 • Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym
 • Preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym
 • Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu
 • Metoda Strukturalna – nauka czytania i pisania uczniów z deficytami rozwojowymi
 • Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?
 • Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu
 • Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną – od teorii do rozwiązań praktycznych
 • Uczeń z dysfunkcją narządu wzroku w przedszkolu lub w szkole ogólnodostępnej/integracyjnej
 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii
 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia
 • Cyberprzemoc. Dziecko w roli ofiary i sprawcy. Bezpieczeństwo w Internecie
 • Przeciwdziałanie agresji i przemocy w szkole
 • Zaburzenia depresyjne, samouszkodzenia oraz próby samobójcze w wieku rozwojowym i dorosłym
 • Zaburzenia odżywiania u dzieci, młodzieży
 • Dziecko przewlekle chore i z dysfunkcją ruchu w przedszkolu/szkole – aspekty psychologiczne


Szkolenia Rad Pedagogicznych – kontakt


Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: edyta.maroszek@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830


Formularz

Imię i nazwisko (wymagane)
 
Numer telefonu lub adres email (wymagane)
Treść wiadomości