Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy

110,00 

Szkolenie adresowane jest do zainteresowanych tematyką nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów – szkolenie doskonalące

Data: 25 października 2022 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

 Adresaci: 

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, w tym edukacji przedszkolnej, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poznanie prostych technik heurystycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia twórczego dzieci i młodzieży i wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy
 • zwiększenie wiedzy na temat metodyki Twórczego Rozwiązywania Problemów
 • rozwinięcie umiejętności budowania pytań problemowych wynikających z zaciekawienia zadaniami o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym

Treści szkoleniowe:

 1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych  – zarys.
 2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia.
 3. Przykłady pytań problemowych stymulujących aktywność twórczą dzieci i młodzieży.
 4. Wybrane techniki heurystyczne pomocne w twórczym rozwiązaniu problemów, stymulujące ciekawość poznawczą ucznia oraz rozwijające umiejętność analizowania przez niego sytuacji problemowej, w efekcie odnalezienie rozwiązania problemu:
 • burza mózgów i jej odmiany (burza mózgów A. Osborna, prywatna burza mózgów, burza mózgów 635)
 • gwiazda pytań
 • metafora wizualno-obrazowa
 • analogia personalna
  • piramida skojarzeń J. Kujawskiego
   technika przypadkowego słowa/wkładu
  • metoda ZWI*

5. Adoptowanie rozwiązań – tworzenie banku pomysłów – problemów/tematów możliwych do realizacji dzięki  technikom twórczego rozwiązywania problemów.

6. Inspiracje – literatura przedmiotu.

* Zaproponowane techniki TRP wprowadzane są stopniowo w tok szkolenia od początku czasu jego trwania. Dzięki temu zabiegowi  nauczyciele będą mieli możliwość sukcesywnego zapoznania się z przebiegiem danej techniki w procesie budowani ich wiedzy. Pracując na konkretnym materiale zadaniowym oraz rzeczywistych problemach i wyzwaniach szkolnych szybciej przyswoją i zaadaptują technikę – łatwiej ją zapamiętają, finalnie wprowadzą w proces uczenia (się).

Prowadząca:

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator  Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.

Szkolenie pt. Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.