Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 29 wyników

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 110zł   Data: 29.09.2022 r.

 • Pedagog specjalny jako nowy specjalista w przedszkolu i w szkole

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2022 r.

  Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. kwalifikacje, zadania i obowiązki pedagoga specjalnego – nowego specjalisty

  Cena: 110zł   Data: 3.10.2022 r.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w praktyce nauczyciela

  Cena: 110zł   Data: 6.10.2022 r.

  Adresatami szkolenia są zainteresowani nauczyciele, w szczególności: pedagodzy, terapeuci pedagogiczni

  Cena: 110zł   Data: 6.10.2022 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 240zł   Data: 08.10.2022 r.

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 240zł   Data: 08.10.2022 r.

 • Jak włączać dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego?

  Cena: 110zł   Data: 10.10.2022 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej, gdzie uczą się dzieci/uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  Cena: 110zł   Data: 10.10.2022 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 13.10.2022 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników

  Cena: 120zł   Data: 13.10.2022 r.

 • Pedagog specjalny jako nowy specjalista w przedszkolu i w szkole

  Cena: 110zł   Data: 17.10.2022 r.

  Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. kwalifikacje, zadania i obowiązki pedagoga specjalnego – nowego specjalisty

  Cena: 110zł   Data: 17.10.2022 r.

 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?

  Cena: 110zł   Data: 18.10.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

  Cena: 110zł   Data: 18.10.2022 r.

 • Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2022 r.

  Adresaci: pedagodzy specjalni, nauczyciele rewalidacji, nauczyciele pracujący z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

  Cena: 110zł   Data: 20.10.2022 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 110zł   Data: 24.10.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 110zł   Data: 24.10.2022 r.

 • Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2022 r.

  Szkolenie adresowane jest do zainteresowanych tematyką nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych, w tym nauczycieli wychowania przedszkolnego

  Cena: 110zł   Data: 25.10.2022 r.

 • Jak pracować z uczniem z zespołem Aspergera?

  Cena: 110zł   Data: 27.10.2022 r.

  Szkolenie adresowane jest do zainteresowanych nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych

  Cena: 110zł   Data: 27.10.2022 r.

 • Rozbieżność oczekiwań pomiędzy nauczycielem a rodzicem – budowanie współpracy dorosłych na rzecz sukcesu dziecka

  Cena: 110zł   Data: 07.11.2022 r.

  Cele: pogłębienie wiedzy na temat postaw rodzicielskich, nabycie umiejętności komunikacyjnych, nabycie umiejętności przygotowania spotkania pedagoga z rodzicem

  Cena: 110zł   Data: 07.11.2022 r.

 • Uczeń ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 110zł   Data: 8.11.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 110zł   Data: 8.11.2022 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 110zł   Data: 14.11.2022 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 110zł   Data: 14.11.2022 r.

 • Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela

  Cena: 110zł   Data: 15.11.2022 r.

  Szkolenie skierowane jest do zainteresowanych nauczycieli oraz specjalistów przedszkoli i szkół

  Cena: 110zł   Data: 15.11.2022 r.

 • Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

  Cena: 110zł   Data: 17.11.2022 r.

  Cel: zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami w codziennej pracy

  Cena: 110zł   Data: 17.11.2022 r.

 • Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2022 r.

  Podczas szkolenia uczestnicy poznają zasady i techniki efektywnej motywacji uczniów

  Cena: 110zł   Data: 21.11.2022 r.

 • Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy

  Cena: 110zł   Data: 23.11.2022 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie przejawiającym zachowania agresywne i autoagresywne

  Cena: 110zł   Data: 23.11.2022 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2022 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 110zł   Data: 24.11.2022 r.

 • Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie

  Cena: 110zł   Data: 28.11.2022 r.

  Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

  Cena: 110zł   Data: 28.11.2022 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2022 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 1.12.2022 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 110zł   Data: 12.12.2022 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 110zł   Data: 12.12.2022 r.

 • Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania

  Cena: 110zł   Data: 13.12.2022 r.

  Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną metody  i techniki skutecznego zapamiętywania z wykorzystaniem myślenia wizualnego

  Cena: 110zł   Data: 13.12.2022 r.