Szkolenia webinarowe

Są to szkolenia online w formie webinaru. Odbywają się w ściśle określonym czasie i można w nich interaktywnie uczestniczyć poprzez udostępniony chat lub za pośrednictwem mikrofonu/kamery. Uczestnictwo w webinarze nie wymaga instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany przez nas link.

Wyświetlanie 1–24 z 50 wyników

 • Pedagog specjalny – jego zadania, obowiązki i dokumentacja

  Cena: 120zł   Data: 21.08.2024 r.

  Podczas szkolenia zostaną omówione kwalifikacje, zadania i obowiązki oraz dokumentacja pedagoga specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 21.08.2024 r.

 • Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe wspierające rozwój grupy

  Cena: 120zł   Data: 22.08.2024 r.

  Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zabawy muzyczno-ruchowe, piosenki i tańce integrujące klasę/grupę

  Cena: 120zł   Data: 22.08.2024 r.

 • Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny poprawnie skonstruowany i zawierający NIE NUDNE pomysły na cały rok

  Cena: 120zł   Data: 22.08.2024 r.

  Szkolenie poprowadzi pani Elżbieta Sobaszek – psycholog, pedagog specjalizujący się w obszarze profilaktyki

  Cena: 120zł   Data: 22.08.2024 r.

 • Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu

  Cena: 260zł   Data: 24.08.2024

  Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

  Cena: 260zł   Data: 24.08.2024

 • Jak opracować WOPFU i IPET w praktyce?

  Cena: 120zł   Data: 26.08.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

  Cena: 120zł   Data: 26.08.2024 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

  Cena: 120zł   Data: 27.08.2024 r.

  Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

  Cena: 120zł   Data: 27.08.2024 r.

 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

  Cena: 120zł   Data: 27.08.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pracujący z uczniami w spektrum autyzmu, nauczyciele współorganizujący kształcenie, inni zainteresowani nauczyciele

  Cena: 120zł   Data: 27.08.2024 r.

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w codziennej pracy pedagoga i terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2024 r.

  Cele: poszerzenie wiedzy o zajęciach realizowanych w ramach WWR, wzbogacenie warsztatu pracy pedagoga/terapeuty

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2024 r.

 • Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i w szkole

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2024 r.

 • Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie

  Cena: 120zł   Data: 29.08.2024 r.

  Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

  Cena: 120zł   Data: 29.08.2024 r.

 • Wykorzystanie muzyki klasycznej w pracy z dziećmi

  Cena: 120zł   Data: 10.09.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczyciele świetlicy, pedagodzy specjalni, prowadzący zajęcia rewalidacyjne, nauczyciele muzyki, osoby prowadzące zajęcia umuzykalniające

  Cena: 120zł   Data: 10.09.2024 r.

 • Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 11.09.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem

  Cena: 120zł   Data: 11.09.2024 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 12.09.2024 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

  Cena: 120zł   Data: 12.09.2024 r.

 • Plany aktywności w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

  Cena: 120zł   Data: 13.09.2024 r.

  Szkolenie poprowadzi pan Przemysław Sowa – Psycholog, Certyfikowany Analityk Zachowania BCBA, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny PLTB.

  Cena: 120zł   Data: 13.09.2024 r.

 • Uczeń z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną w szkole

  Cena: 120zł   Data: 14.09.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu w zakresie pracy edukacyjnej/terapeutycznej

  Cena: 120zł   Data: 14.09.2024 r.

 • Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

  Cena: 120zł   Data: 16.09.2024 r.

  Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

  Cena: 120zł   Data: 16.09.2024 r.

 • Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym?

  Cena: 120zł   Data: 17.09.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

  Cena: 120zł   Data: 17.09.2024 r.

 • Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku

  Cena: 120zł   Data: 19.09.2024 r.

  Uczestnicy poznają m.in metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące

  Cena: 120zł   Data: 19.09.2024 r.

 • Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – organizacja, pomysły i inspiracje do pracy

  Cena: 120zł   Data: 23.09.2024 r.

  Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne metody i ćwiczenia stosowane w celu poprawy funkcjonowania osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

  Cena: 120zł   Data: 23.09.2024 r.

 • Elementy teatru i pantomimy z wykorzystaniem metody Batii Strauss i Carla Orffa

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2024 r.

  Szkolenie opiera się na aktywnościach muzycznych, pomagających rozwijać umiejętności aktorskie dzieci.

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2024 r.

 • Jak pracować na lekcjach przedmiotowych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim?

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2024 r.

  Cele szkolenia: przybliżenie metod i sposobów pracy na lekcjach przedmiotowych z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2024 r.

 • Identyfikacja ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci oraz formy wsparcia i pomoc krzywdzonym – standardy ochrony małoletnich w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 25.09.2024 r.

  Treści szkolenia nawiązują do wprowadzanych w życie od 15 lutego 2024 r. Standardów Ochrony Małoletnich

   

   

  Cena: 120zł   Data: 25.09.2024 r.

 • Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia

  Cena: 120zł   Data: 26.09.2024 r.

  Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

  Cena: 120zł   Data: 26.09.2024 r.

 • Dziecko, które nie mówi – skuteczne wsparcie dziecka z mutyzmem wybiórczym w przedszkolu/szkole

  Cena: 120zł   Data: 30.09.2024 r.

  Celem szkolenia jest zdobycie podstawowej wiedzy oraz umiejętności w zakresie wspierania dziecka, u którego zdiagnozowano mutyzm wybiórczy

  Cena: 120zł   Data: 30.09.2024 r.