Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną – wskazówki do pracy

Obecnie w ogólnodostępnych szkołach i placówkach, coraz częściej spotykamy dziecko/ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Uczniowie ci potrzebują stworzenia specjalnej przestrzeni edukacyjnej, w tym dostosowania form i metod pracy do ich potrzeb i możliwości.

Podczas pracy z uczniem z lekką niepełnosprawnością intelektualną, a także podczas tworzenia dokumentacji, zwróćmy uwagę na takie aspekty jak:

 • Zapewnienie dziecku komfortu psychicznego oraz poczucia bezpieczeństwa
 • Nawiązanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciel – dziecko
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości danego ucznia
 • Realizacja wspólnych z resztą klasy treści z zakresu programu nauczania, przy równoczesnym różnicowaniu: tempa, organizacji klasy, dostosowanie pomocy dydaktycznych, metod, form pracy
 • Stawianie na wizualizację, różnorodne formy przekazu
 • Dostosowane sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności
 • Dostosowanie do indywidualnych potrzeb: kart, sprawdzianów, materiałów edukacyjnych bądź ćwiczeń
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych i wykorzystywanie sytuacji życiowych w celu rozwinięcia samodzielności oraz komunikacji, przygotowania do pełnienia ról społecznych
 • Doskonalenie kulturalnego zachowywania się
 • Nauka zachowań społecznie akceptowanych
 • Budowanie pozytywnej samooceny wraz z wiarą we własne możliwości
 • Utrwalanie orientacji dotyczącej schematu własnego ciała
 • Stymulacja sprawności grafomotorycznej oraz motorycznej i manualnej
 • Usprawnianie i kompensowanie funkcji u dziecka zaburzonych, wspomaganie jego uzdolnień i zainteresowań
 • Stymulacja funkcji poznawczych
 • Formułowanie krótkich i prostych poleceń
 • Dostosowanie czasu do tempa pracy
 • Nagradzanie wysiłku włożonego w wykonanie zadania
 • Wykorzystywanie TIK w niwelowaniu dysfunkcji i poszukiwaniu informacji
 • Instrukcje obrazkowe i słowne
 • Dzielenie materiału na mniejsze partie
 • Zagadnienia oparte o treści, które pozostają w kręgu zainteresowań ucznia
 • Praca metodami aktywizującymi
 • Bazowanie na mocnych stronach ucznia
 • Umożliwienie korzystania z różnorodnych pomocy (plakaty, plansze, kalkulator)
 • Wykorzystywanie umownych znaków porządkujących pracę na lekcji (kolorowe karteczki, pisaki, symbole)
 • Włączanie ucznia do aktywności na terenie szkoły/placówki (zwłaszcza takich, gdzie może osiągnąć sukces) – pełnienie dyżurów, prac porządkowych, prac ogrodniczych itp.

Natomiast podczas diagnozy, powinniśmy zwrócić uwagę na: zakres wiedzy, umiejętności, postaw, uzdolnień, zainteresowań, funkcjonowania poznawczego, problemów społecznych, sposobów uczenia się, stanu emocjonalnego, relacji z rówieśnikami, potrzeb w zakresie środków dydaktycznych czy też sprzętu edukacyjnego. Diagnozę przeprowadzić możemy za pomocą m.in.: obserwacji, rozmowy, ankiety, analizy wytworów ucznia, analizy badań, tekstów diagnostycznych.

Pamiętajmy, że swoistą diagnozę ucznia z niepełnosprawnością intelektualną tak naprawdę przeprowadzamy każdego dnia: obserwując go na zajęciach, analizując jego prace plastyczne, sposób zachowania w grupie oraz na zajęciach indywidualnych, podczas kontaktu z rówieśnikami oraz nauczycielami, podczas czasu swobodnego. Pamiętajmy, że orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego jest dokumentem, który ma nas ukierunkować na pracę z danym uczniem, ale nie zawiera opisu wszystkich możliwości psychofizycznych danego dziecka. To my, w codziennej pracy, powinniśmy je dostrzec i wykorzystywać każdego dnia, aby jak najlepiej usprawnić funkcjonowanie dziecka/ucznia.

Artykuł Uczniowie z lekką niepełnosprawnością intelektualną – wskazówki do pracy opracowała: Edyta Zając, pedagog specjalny, oligofrenopedagog

Bibliografia:

 • Teczka Pedagoga Specjalnego, Specjalni.pl, J. Majkowska, Z. Czechowska
 • Wskazania do pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, J. Rafał – Łuniewska
 • Poznanie ucznia szkoły specjalnej, J. Głodkowska
 • Jutro możemy być szczęśliwi – jakość życia dzieci i dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce, http://www.bardziejkochani.pl