Tag: uczeń z niedosłuchem

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – szkolenie Rady Pedagogicznej

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem wymaga dostosowania warunków kształcenia oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez surdopedagoga omówienie kwestii dostosowania warunków kształcenia i dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem udoskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji językowych dziecka/ucznia z niedosłuchem adekwatnie do jegoContinue reading