Tag: szkolenie rady pedagogicznej

Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej w praktyce – szkolenie Rady Pedagogicznej

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi, oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania ucznia. Przepisy nie określają częstotliwości, z jaką ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna byćContinue reading

Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe wspierające rozwój grupy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe świetnie sprawdzą się w przedszkolu czy szkole nie tylko na początku roku szkolnego. Integracja grupy/klasy to proces trwający przez cały rok. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Integracyjne zabawy muzyczno-ruchowe – Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polegaContinue reading

Bajkoterapia i jej praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem w przedszkolu – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej na terenie Małopolski. Cena szkolenia Rady Pedagogicznej: W tej cenie UczestnicyContinue reading

Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – strategie pracy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Agresja oraz autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną zaliczana jest do tzw. zachowań trudnych. Mogą one wynikać z ograniczonej możliwości porozumiewania się osoby niepełnosprawnej intelektualnie z otoczeniem, wyrażania swoich potrzeb, a także frustracji czy lęku. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Agresja i autoagresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną – Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwemContinue reading

Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: 1. Kierunki współczesnych działań pedagogicznych zmierzające ku rozwijaniu kompetencji 4K, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne, komunikacja i kooperacja 2. Myślenie o procesie uczenia się – progresywny charakter aktywności 3. Metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące, metody i techniki twórcze – przegląd 4. Uczenie skoncentrowane na uczniu/dziecku: 5. Zaangażowanie ucznia w trakcie zajęć – rodzaje funu w edukacji 6. Modele zajęć aktywizujących myślenieContinue reading

Żeby im się chciało chcieć – Motywacja uczniów drogą do sukcesu edukacyjnego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: 1. Uczucia – potrzeby – wartości: 2. Tworzenie środowiska sprzyjającego wewnętrznej motywacji: 3. Budowanie motywacji: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. SzkolenieContinue reading

Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym objęty jest kształceniem specjalnym na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia UczestnicyContinue reading

Jak włączać ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi do zespołu klasowego? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi potrzebuje zorganizowania bezpiecznej przestrzeni sprzyjającej uczeniu się, a także dostosowania metod i form pracy oraz wsparcia nauczycieli i specjalistów. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłanyContinue reading

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Znajdziemy w nim bardzo konkretne zadania postawione przed nauczycielem współorganizującym. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Cel główny: Cele szczegółowe: Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwośćContinue reading

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – szkolenie Rady Pedagogicznej

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem wymaga dostosowania warunków kształcenia oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Praca z dzieckiem z niedosłuchem – Treści szkoleniowe: Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia: Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłanyContinue reading