Tag: szkolenie rady pedagogicznej

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu – strategie pracy- szkolenie Rady Pedagogicznej

Dziecko ze spektrum autyzmu w przedszkolu, a później w szkole, musi mierzyć się z szeregiem wyzwań natury społecznej i emocjonalnej. Dotyczą one nie tylko kontaktów z rówieśnikami, ale także odnalezienia się w skomplikowanej strukturze przedszkolnej i szkolnej. Zrozumienie istoty trudności, z jakimi mierzy się dziecko ze spektrum autyzmu, jest kluczowe, aby móc stworzyć efektywne strategie wspierające je w środowisku. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej specyfiki funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu PoznanieContinue reading

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna nową podstawę programową i wie jak ją realizować zna wybrany przez siebie program nauczania zna podstawę prawną oceniania wie, na czym polega ocenianie w szkole potrafi wykorzystać taksonomie oraz ustalić poziomy wymagań potrafi sformułować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnychContinue reading

Elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Badania nad skutecznością oceniania kształtującego wykazały, że jest to najefektywniejszy sposób nauczania, skutkujący największym przyrostem wiedzy i umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące pozwala rozwijać u uczniów kluczowe kompetencje psychologiczne, takie jak: umiejętność współpracy, odpowiedzialność i samokontrola. Warto więc stosować choćby elementy oceniania kształtującego w szkole. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: rozumie, czym jest ocenianie kształtujące ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie potrafi zastosować elementy oceniania kształtującegoContinue reading

Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie pt. Trening twórczego myślenia – Patrzeć inaczej, widzieć więcej jest to warsztat rozwoju osobistego dla nauczycieli. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Rozwijanie kreatywności uczestników w sferze: poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkość i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie) emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwańContinue reading

Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zgodnie z prawem oświatowym, ocenianie uczniów polega na ocenianiu: osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenianie zachowania polegaContinue reading

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem w podejściu niedyrektywnym – szkolenie Rady Pedagogicznej

Rozwijanie interakcji z dzieckiem z autyzmem może dokonywać się poprzez zabawę. Jako naturalna aktywność dziecka zabawa jest znakomitym polem do pracy nad deficytami w zakresie umiejętności inicjowania i podtrzymywania interakcji społecznych oraz komunikacji, a także ograniczonymi, powtarzającymi się wzorcami zachowań i zainteresowań. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw podejścia niedyrektywnego w pracy z dziećmi z ASD Rozwinięcie praktycznej umiejętności zabawy w relacji z dzieckiem z autyzmem Treści szkoleniowe: DlaczegoContinue reading

Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Celem szkolenia pt. Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu doboru i wykorzystania literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych. Treści szkoleniowe: Jak rozmawiać z dziećmi o wojnach i konfliktach przy pomocy literatury? Dzielenie się emocjami – rozwijanie inteligencji emocjonalnej młodych czytelników. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w budowaniu poczucia bezpieczeństwa. Mój podarunek – szacunek! Jeśli wszyscy przestrzegają praw człowiekaContinue reading

Sztuka koncentracji, relaksu i uważności w szkolnej ławce – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dzięki koncentracji możemy skupić uwagę na wykonywanej czynności czy zadaniu. To umiejętność, którą można i trzeba rozwijać wykorzystując odpowiednio dobrane ćwiczenia koncentracji uwagi. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: poznanie zasad koncentracji, relaksu i uważności poznanie ćwiczeń w zakresu koncentracji, szybkiego relaksu i uważności, które można wykorzystać w rzeczywistości szkolnej Treści szkoleniowe: Zasady krótkiego i długiego relaksu. Przykładowe ćwiczenia Zasady uważności. Przykłady ćwiczeń Ćwiczenia koncentracji uwagi Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne Organizacja szkolenia:Continue reading

Jak uczyć skutecznie, czyli aktywne metody nauczania, uczenia się – szkolenie Rady Pedagogicznej

Badania pokazują, że uczenie poprzez działanie i przeżywanie jest najbardziej efektywne, dlatego w ostatnich latach w edukacji coraz większą popularnością cieszą się metody aktywne. Trudno wyobrazić sobie bez nich współczesną szkołę. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Wskazanie argumentów świadczących o skuteczności metod aktywnych w procesie nauczania i wychowania Poznanie wybranych aktywnych metod nauczania (w tym odniesienie do umiejętności, które kształcą oraz mocnych i słabych stron prezentowanych metod) Wskazanie możliwości zastosowania wybranych metod doContinue reading

Uczeń w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie – rozpoznanie i wdrożenie Niebieskiej Karty przez szkołę – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: zdobycie wiedzy i umiejętności rozpoznawania przemocy w rodzinie wobec dziecka zdobycie umiejętności wdrożenia „Niebieskiej Karty w oświacie” Treści szkoleniowe: Problem przemocy w rodzinie i zjawisko przemocy wobec dziecka Charakterystyka ucznia w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie Jak rozmawiać z uczniem w sytuacji podejrzenia przemocy w rodzinie Ocena poziomu bezpieczeństwa dziecka przez szkołę Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie przez szkołę Proces wdrożenia „Niebieskiej Karty w oświacie” LiczbaContinue reading