Tag: ocenianie

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna nową podstawę programową i wie jak ją realizować zna wybrany przez siebie program nauczania zna podstawę prawną oceniania wie, na czym polega ocenianie w szkole potrafi wykorzystać taksonomie oraz ustalić poziomy wymagań potrafi sformułować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnychContinue reading

Elementy oceniania kształtującego w praktyce szkolnej – szkolenie Rady Pedagogicznej

Badania nad skutecznością oceniania kształtującego wykazały, że jest to najefektywniejszy sposób nauczania, skutkujący największym przyrostem wiedzy i umiejętności uczniów. Ocenianie kształtujące pozwala rozwijać u uczniów kluczowe kompetencje psychologiczne, takie jak: umiejętność współpracy, odpowiedzialność i samokontrola. Warto więc stosować choćby elementy oceniania kształtującego w szkole. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: rozumie, czym jest ocenianie kształtujące ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie potrafi zastosować elementy oceniania kształtującegoContinue reading

Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zgodnie z prawem oświatowym, ocenianie uczniów polega na ocenianiu: osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do: 1) wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania; 2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocenianie zachowania polegaContinue reading

Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie zachowania uczniów Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły (Ustawa o systemie oświaty). Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania w szkole potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowaniaContinue reading

Ocenianie kształtujące – dlaczego warto je stosować?

Ocenianie kształtujące określane bywa przez praktyków skrótem OK pochodzącym od pierwszych liter tego pojęcia. W literaturze przedmiotu spotyka się także inne nazwy dotyczące omawianego zagadnienia: ocenianie pomagające się uczyć, ocenianie formatywne, ocenianie konstruktywne. Ideę OK wprowadził do edukacji amerykański dydaktyk B.S. Bloom w latach 70 ubiegłego stulecia.