Tag: ocenianie ucznia

Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna nową podstawę programową i wie jak ją realizować zna wybrany przez siebie program nauczania zna podstawę prawną oceniania wie, na czym polega ocenianie w szkole potrafi wykorzystać taksonomie oraz ustalić poziomy wymagań potrafi sformułować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnychContinue reading