W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

130,00 

Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

Pozostało wolnych miejsc: 2

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 6 czerwca 2023 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie).

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

Zajęcia  poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Spotkanie służy także tworzeniu Tworzenie „bazy pomysłów”  twórczych form pracy z książką.

Treści szkoleniowe:

  1. Biblioterapia – strategie, teksty, i formy wykorzystania literatury w edukacji, profilaktyce i wychowaniu.
  2. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD.
  3. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci, koncentracji i rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe uczniów.
  4. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Problem uzależnień i ich skutków.
  5. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Dodatkowo osoby biorące udział w dwóch spotkania w ramach III stopnia otrzymają zaświadczenie z NPDN PERFECTUS o ukończeniu III stopnia kursu doskonalącego z biblioterapii w zakresie programu opracowanego przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

Pierwsze spotkanie w ramach III stopnia:

Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

 

Uwaga! W ramach szkoleń III stopnia, Uczestnicy opracowują i prezentują program zajęć biblioterapeutycznych.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerzadiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.