W poszukiwaniu literackich drogowskazów. Scenariusze i programy z elementami biblioterapii – biblioterapia III stopień

130,00 

Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie)

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 6 czerwca 2023 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Warsztaty adresowane do osób uczestniczących w szkoleniach w ramach  III stopnia biblioterapii (jest to drugie spotkanie).

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

Zajęcia  poszerzają wiedzę z zakresu doboru i wykorzystania odpowiedniej literatury dla osób niechętnie czytających, z zaburzeniami dysleksji, ADHD oraz dla czytelników niepełnosprawnych i borykających się z różnymi problemami i lękami. Spotkanie służy także tworzeniu Tworzenie „bazy pomysłów”  twórczych form pracy z książką.

Treści szkoleniowe:

  1. Biblioterapia – strategie, teksty, i formy wykorzystania literatury w edukacji, profilaktyce i wychowaniu.
  2. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Biblioterapia w pracy z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD.
  3. Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci, koncentracji i rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe uczniów.
  4. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie. Problem uzależnień i ich skutków.
  5. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką.

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Dodatkowo osoby biorące udział w dwóch spotkania w ramach III stopnia otrzymają zaświadczenie z NPDN PERFECTUS o ukończeniu III stopnia kursu doskonalącego z biblioterapii w zakresie programu opracowanego przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

Pierwsze spotkanie w ramach III stopnia:

Metody i formy pracy z książką w edukacji, wychowaniu i terapii – biblioterapia III stopień

 

Uwaga! W ramach szkoleń III stopnia, Uczestnicy opracowują i prezentują program zajęć biblioterapeutycznych.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerzadiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.