Trening kreatywności – Patrzeć inaczej, widzieć więcej

110,00 

Warsztat rozwoju osobistego dla zainteresowanych nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 23 lutego 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

zainteresowani nauczyciele, m.in. pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Cele:

Rozwijanie kreatywności uczestników w sferze:

  • poznawczej (wyobraźnia twórcza, płynność, giętkość i oryginalność myślenia, myślenie dywergencyjne, zdolność do generowania wielu rozwiązań, pomysłów, idei, abstrahowanie, kojarzenie i metaforyzowanie)
  • emocjonalno-motywacyjnej (otwartość na nowe idee i doświadczenia, ciekawość poznawcza, zaangażowanie w działanie, niezależność i nonkonformizm, chęć eksperymentowania i podejmowania zadań, gotowość do podejmowania wyzwań i związanego z nim ryzyka)
  • działaniowej (metody, techniki, ćwiczenia rozwijające kreatywność oraz strategie niestandardowej i twórczej autoprezentacji).

Treści szkoleniowe:

1. Wprowadzenie w problematykę kreatywności człowieka:

–  Istota pojęć: twórczość, kreatywność

–  Cechy twórczego myślenia

–  Czynniki blokujące kreatywność oraz możliwości ich niwelowania

–  Korzyści wynikające z rozwijania kreatywności

2. Psychopedagogiczne założenia treningu kreatywności:

–  Etapy treningu twórczości

–  Model rozwijania twórczego potencjału człowieka

–  Model eliminowania przeszkód i barier poznawczych i motywacyjno-emocjonalnych hamujących twórczość

– Zasady stymulowania twórczego myślenia

3. Analiza i testowanie metod:

– pokonywania sztywności myślenia

– twórczego rozwiązywania problemów

4. Poznanie strategii, technik oraz ćwiczeń rozwijania:

– myślenia wyobrażeniowego

– ciekawości poznawczej

– zdolności skojarzeniowych (transformacje, asocjacje, analogie i metafory)

– ekspresji twórczej.

Prowadząca: dr Beata Kunat– doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogika, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują  się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie  prowadzenia  treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego