Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało!

100,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 5 listopada 2020 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

  • zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy
  • zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
  • zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń
  • zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego
  • ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków

Treści programowe:

  1. Obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy KN, ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu Pracy
  2. Czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
  3. Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzenia w sprawie: bezpieczeństwa, podstawy programowej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia dokumentacji, oceniania)
  4. Ocena pracy nauczyciela i ocena dorobku zawodowego
  5. Odpowiedzialność nauczyciela

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 32-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 13 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego