Każde dziecko może osiągnąć sukces – jak pracować z uczniami o różnych kompetencjach matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej?

80,00 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 22 kwietnia 2021 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 17.55

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci: 

nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • poznanie przez uczestników przykładów propozycji dydaktycznych dostosowanych do możliwości poznawczych uczniów, kształtujących u każdego z nich  kompetencje matematyczne
  • nabycie przez uczestników wiadomości i umiejętności praktycznych związanych z pracą z uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych

Treści programowe

Prezentowane w ramach zajęć propozycje dydaktyczne mogą pomóc w:

  • odkryciu i rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych każdego dziecka na miarę jego możliwości
  • kształtowaniu pozytywnego stosunku uczniów do nauki
  • wyposażaniu dziecka w podstawowe narzędzia uczenia się, w tym m.in.: ćwiczenie myślenia, uwagi i  pamięci
  • dostarczeniu uczniowi fundamentalnych treści, które są niezbędne do rozumienia otaczającego świata

W ramach zajęć  ukazane zostaną konkretne przykłady zadań i problemów z zakresu arytmetyki i geometrii do wykorzystania w praktyce szkolnej.

Prowadząca:

dr Joanna Major – doktor nauk matematycznych w zakresie ich dydaktyki, autorka licznych publikacji naukowych, nauczyciel matematyki i informatyki. Zainteresowania naukowe: kształtowanie rozumienia pojęć matematycznych u osób z różnych szczebli kształcenia matematycznego, terapia trudności matematycznych uczniów,  wykorzystanie gier i zabaw dla kształtowania kompetencji uczących się.