Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika

120,00 

Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego

Pozostało wolnych miejsc: 16

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?
Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 27 sierpnia 2024 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele zainteresowani tematyką – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, psycholodzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

Kurs rozwija umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć z elementami biblioterapii i bajkoterapii w pracy nauczyciela, wychowawcy, bibliotekarza, psychologa i pedagoga szkolnego. Podczas warsztatów Uczestnicy poznają zasady tworzenia scenariuszy i programów biblioterapeutycznych stanowiących bazę do samodzielnego wykorzystania w praktyce edukacyjnej.

Treści szkoleniowe:

1. Apteczka literacka. Biblioterapia i bajkoterapia w procesie wspierania zdrowia i rezyliencji dzieci i młodzieży.

2. Literatura motywacyjna w biblioterapii, metody rozwijania pasji i zainteresowań poprzez literaturę. Warsztaty wzmacniające wiarę we własne możliwości i motywację do osiągania celów.

3. Afirmacja sensu i radości życia w kontekście biblioterapii. Dostarczenie prospołecznych, altruistycznych, empatycznych wzorców na podstawie wyselekcjonowanych tekstów z literatury dla młodego czytelnika.

4. Biblioterapia i bajkoterapia w procesie kształtowania wartości, postawy szacunku wobec siebie i innych. Promowanie poprzez literaturę wartości moralnych: uczciwości, prawdomówności, odpowiedzialności, życzliwości, sprawiedliwości, mądrości i in.

5. Scenariusze i programy zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego, np.: przeciwdziałającego zachowaniom agresywnym, wzmacniającego poczucie własnej wartości, rozwijającego empatię i chęć niesienia pomocy innym.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • materiały praktyczne przydatne w pracy (m.in. ćwiczenia, teksty, karty pracy)

Zaświadczenia:

Uczestnicy szkolenia otrzymują elektronicznie zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS, zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

Dodatkowo, uczestnicy, którzy wezmą udział w dwóch szkoleniach z biblioterapii o różnych tytułach (8 godzin) otrzymają zaświadczenie z NPDN PERFECTUS o ukończeniu I stopnia kursu doskonalącego z biblioterapii w zakresie programu opracowanego przez dr Wandę Matras-Mastalerz.

Za udział w kolejnych dwóch szkoleniach (8 godzin) o różnych tytułach otrzymuje się zaświadczenie o ukończeniu II stopnia kursu doskonalącego. Kolejność realizacji poszczególnych tytułów nie ma znaczenia.

Tytuły szkoleń:

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze 

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, członek Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.