Plany szkoleniowe na rok 2020

Poniżej znajduje się lista szkoleń, które planujemy zorganizować w przyszłym roku.

Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się AAC

Jak pracować z uczniem z afazją?

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Logorytmika – metoda wspomagająca w terapii logopedycznej i pedagogicznej

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu

Techniki muzykoterapii i choreoterapii w pracy z dzieckiem z zaburzeniami psychoruchowymi

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych

Awans zawodowy – porady na zakończenie (na poszczególne stopnie awansu zawodowego)

Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

Arteterapia w przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka

Metody aktywizujące w nowoczesnym procesie edukacji

Jak unikać błędów w ocenianiu i wspomagać proces uczenia się uczniów?

Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym

Cyberprzemoc. Dziecko w roli ofiary i sprawcy. Bezpieczeństwo w Internecie

Zaburzenia odżywiania  u dzieci i młodzieży

Jak radzić sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela?

Jak rozwijać u uczniów twórcze myślenie?