Muzyka w różnych wymiarach – Wydarzenie z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie

Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

03.04.2023 r. godz. 13.00

Muzyka w różnych wymiarach to unikalne wydarzenie artystyczne, o celach terapeutycznych tworzone z udziałem dzieci z autystycznego spektrum zaburzeń. Wymiar artystyczny muzyki spotyka się w nim z wymiarem terapeutycznym. Oryginalność przedsięwzięcia polega na włączeniu osób z autyzmem do aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację ich kultury, odrębnej i specyficznej.

Głównym założeniem projektu jest ukazanie spektrum różnorodności autyzmu w formie prezentacji 7 występów muzycznych i choreograficznych przygotowanych specjalnie na tą okazję przez dzieci z Sieci Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek”. Ze względu na to, że będą to występy przygotowywane zupełnie niezależne od siebie, ale w oparciu o wspólną metodykę pracy terapeutycznej i wychowawczej, wydarzenie pokaże niezwykłą różnorodność autyzmu. Ponadto koncert zaprezentuje różnorodność form muzycznych, od instrumentalnych, przez wokalne, choreograficzne po wizualne ilustracje w postaci projekcji i obrazów malarskich.

W koncercie zaprezentowany zostanie szeroki repertuar składający się zarówno z utworów autorskich (stworzonych przez członków Stowarzyszenia A TO MY), jak i znanych utworów muzyki klasycznej i popularnej. Wydarzeniu towarzyszyć będzie wystawa malarstwa ilustrującego utwory muzyczne wykonywane podczas koncertu.

Wydarzenie jest rezultatem cyklu warsztatów muzycznych, choreograficznych i malarskich. Wspólny występ na dużej scenie i wystawa są dla uczestników okazją do sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych i społecznych w realnej sytuacji. Warsztaty muzyczne obejmują naukę gry na instrumentach muzycznych, warsztaty choreograficzne, naukę ruchu scenicznego, a podczas warsztatów malarskich dzieci malują obrazy ilustrujące utwory muzyczne z koncertu.

Ruch, podobnie jak głos (mowa), jest deficytowym obszarem osób ze spektrum autyzmu, więc oba te obszary są podczas warsztatów wzmacniane poprzez działania muzykoterapeutyczne, choreoterapeutyczne, a także logorytmikę, trening słuchowy i wiele innych. Dodatkowo projekt składa się z działań towarzyszących, które również są prowadzone w systemie warsztatów dla uczestników: tworzenie rekwizytów do występu, ćwiczenie komunikacji alternatywnej i Trening Umiejętności Społecznych w obrębie zachowań społecznych oczekiwanych podczas wydarzenia kulturalnego.

Występ składał się będzie z kilkuetapowego koncertu multiinstrumentalnego z różnymi elementami choreografii, wizualizacji i narracji słownej (element edukacyjny projektu). Wykonawcami będą prowadzący warsztaty (muzykoterapeuci, terapeuci z Poradni PIKTOGRAMY, nauczyciele P.P. „Dzwoneczek”, rodzice, artyści wizualni, muzycy, członkowie stowarzyszenia A TO MY, wolontariusze i partnerzy projektu) i uczestnicy (dzieci ze spektrum autyzmu i afazją rozwojową w wieku przedszkolnym oraz dorosłe osoby z orzeczeniem – głównie w zakresie pracy nad elementami scenografii, wizualizacji i dokumentacji).

Projekt jest prowadzony zgodnie z podejściem TEACCH (Treatment and Education of Autistic and reladed Communication handicapped Children), w oparciu o przekaz wspomagany w systemie AAC PIC (Pictogram Ideogram Communication), który jest niezrównaną metodą ułatwiającą komunikację i wyrażenie potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie Na rzecz Wsparcia Osób z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami Psychicznymi A TO MY, we współpracy z Siecią Niepublicznych Przedszkoli Terapeutycznych „Dzwoneczek”, I i II Niepubliczną Poradnią Konsultacyjno- Szkoleniową Terapii Mowy i Alternatywnej Komunikacji Językowej „Piktogramy” i przy wsparciu ze strony Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli PERFECTUS patronem Wydarzenia