Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej:

 • poznanie prostych technik heurystycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia twórczego dzieci i młodzieży i wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy
 • zwiększenie wiedzy na temat metodyki Twórczego Rozwiązywania Problemów
 • rozwinięcie umiejętności budowania pytań problemowych wynikających z zaciekawienia zadaniami o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym

Treści szkoleniowe:

1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych – zarys.

2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia.

3. Przykłady pytań problemowych stymulujących aktywność twórczą dzieci i młodzieży.

4. Wybrane techniki heurystyczne pomocne w twórczym rozwiązaniu problemów, stymulujące ciekawość poznawczą ucznia oraz rozwijające umiejętność analizowania przez niego sytuacji problemowej, w efekcie odnalezienie rozwiązania problemu:

 • burza mózgów i jej odmiany (burza mózgów A. Osborna, prywatna burza mózgów, burza mózgów 635)
 • gwiazda pytań
 • metafora wizualno-obrazowa
 • analogia personalna
  • piramida skojarzeń J. Kujawskiego
   technika przypadkowego słowa/wkładu
  • metoda ZWI*

5. Adoptowanie rozwiązań – tworzenie banku pomysłów – problemów/tematów możliwych do realizacji dzięki technikom twórczego rozwiązywania problemów.

6. Inspiracje – literatura przedmiotu.

* Zaproponowane techniki TRP wprowadzane są stopniowo w tok szkolenia od początku czasu jego trwania. Dzięki temu zabiegowi nauczyciele będą mieli możliwość sukcesywnego zapoznania się z przebiegiem danej techniki w procesie budowania ich wiedzy. Pracując na konkretnym materiale zadaniowym oraz rzeczywistych problemach i wyzwaniach szkolnych szybciej przyswoją i zaadaptują technikę – łatwiej ją zapamiętają, finalnie wprowadzą w proces uczenia (się).

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Organizacja szkolenia:

Szkolenie w formie webinaru prowadzonego w czasie rzeczywistym; możliwość kontaktu z prowadzącym za pośrednictwem czatu, kamery, mikrofonu. Aby uczestniczyć w szkoleniu, nie ma potrzeby instalowania dodatkowych aplikacji, a logowanie polega na kliknięciu w przesłany wcześniej link. Podczas szkolenia Uczestnicy mają zapewnioną pomoc techniczną. Szkolenie możliwe w formie stacjonarnej w Łodzi i okolicach.

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej:

Cena szkolenia Rady Pedagogicznej (4 godziny dydaktyczne) wynosi 1600 zł. Jeżeli w szkoleniu uczestniczy więcej niż 50 osób, cena wynosi 1800 zł. W tej cenie Uczestnicy otrzymują imienne elektroniczne lub papierowe zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z naszej akredytowanej Placówki.

Prowadząca:

dr Monika Just

dr Monika Just – pedagog, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.


Kontakt:

Aby zamówić szkolenie Rady Pedagogicznej lub uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt telefoniczny, e-mail lub za pośrednictwem poniższego formularza.

e-mail: rady.pedagogiczne@perfectus.edu.pl

telefon: 692 165 830

Formularz kontaktowy:

  Imię i nazwisko (wymagane)

   

  Numer telefonu lub adres email (wymagane)

  Treść wiadomości