Kategoria: szkolenia rad pedagogicznych

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Znajdziemy w nim bardzo konkretne zadania postawione przed nauczycielem współorganizującym. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Cel główny: usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela wspomagającego/współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej Cele szczegółowe: wzbogacenieContinue reading

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem – szkolenie Rady Pedagogicznej

Praca z dzieckiem/uczniem z niedosłuchem wymaga dostosowania warunków kształcenia oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy uczestników na temat organizacji kształcenia specjalnego uczniów z niedosłuchem zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego uporządkowanie wiedzy uczestników na temat zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez surdopedagoga omówienie kwestii dostosowania warunków kształcenia i dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z niedosłuchem udoskonalenie umiejętności rozwijania kompetencji językowych dziecka/ucznia z niedosłuchem adekwatnie do jegoContinue reading

Metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów wspierające proces dydaktyczno-wychowawczy – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: poznanie prostych technik heurystycznych pomocnych w rozwijaniu myślenia twórczego dzieci i młodzieży i wspierających proces dydaktyczno-wychowawczy zwiększenie wiedzy na temat metodyki Twórczego Rozwiązywania Problemów rozwinięcie umiejętności budowania pytań problemowych wynikających z zaciekawienia zadaniami o charakterze intelektualnym, emocjonalnym i praktycznym Treści szkoleniowe: 1. Metodyka lekcji TRP z wykorzystaniem prostych i złożonych technik heurystycznych – zarys. 2. Budowanie pytań problemowych jako strategia pobudzania ciekawości poznawczej i myślenia twórczego ucznia. 3. Przykłady pytańContinue reading

Jak opracować WOPFU oraz IPET w praktyce? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Jak opracować WOPFU oraz IPET? To pytanie zadaje sobie – zwłaszcza na początku roku szkolnego – wielu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy uczestników na temat diagnoz potrzebnych do WOPFU i IPET, udoskonalenie umiejętności opracowywania wymaganej dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada wychowawca -koordynator zespołu nauczycieli iContinue reading

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole – szkolenie Rady Pedagogicznej

Zajęcia rewalidacyjne w przedszkolu i szkole organizowane są dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: wzbogacenie wiedzy na temat planowania zajęć rewalidacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego udoskonalenie umiejętności realizowania zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu i szkole adekwatnie do specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka/ucznia oraz zgodnie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjneContinue reading

Elementy integracji sensorycznej w codziennej pracy nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Elementy integracji sensorycznej można stosować podczas codziennych zajęć w przedszkolu i szkole, aby wspomóc dzieci, u których integracja zmysłów nie przebiega prawidłowo. Cele – uczestnicy szkolenia Rady Pedagogicznej: zapoznają się z kluczowymi dla integracji sensorycznej pojęciami poznają rolę zmysłów i ich znaczenie w edukacji zapoznają się z procesem rozwoju zmysłów oraz czynnikami zaburzającymi ich pracę będą w stanie nazywać zaburzenia integracji sensorycznej i rozpoznawać ich objawy nauczą się, na co zwracaćContinue reading

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w praktyce nauczyciela – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Wyjaśnienie, czym jest terapia pedagogiczna i jakie są jej założenia Zapoznanie uczestników ze specyfiką zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Analiza rozporządzenia dotyczącego pomocy psychologiczno-pedagogicznej Analiza dokumentacji niezbędnej w pracy w szkole w czasie prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych Zaprezentowanie przykładowych ćwiczeń i aktywności do wykorzystania w czasie prowadzonych zajęć Treści szkoleniowe: Definicja, cele terapii pedagogicznej i jej funkcje Zasady oraz adresaci terapii pedagogicznej Organizacja pracy w środowisku szkolnym Omówienie planu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych SposobyContinue reading

Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania – szkolenie Rady Pedagogicznej

Szkolenie Myślenie wizualne i techniki zapamiętywania adresowane jest do nauczycieli wszystkich etapów kształcenia, w tym wychowania przedszkolnego. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: poznanie narzędzi, technik zapamiętywania i wydobywania informacji zwiększenie efektywności zapamiętywania rozbudzenie kreatywności niezbędnej przy używaniu technik pamięciowych o charakterze wizualno-obrazowym Treści szkoleniowe: 1. Podstawowe informacje na temat pamięci: Rodzaje pamięci Jak funkcjonuje pamięć? Procesy zachodzące podczas zapamiętywania i wydobywania informacji 2. Skuteczne kodowanie informacji: Dlaczego lepiej zapamiętujemy obrazy i jak jeContinue reading

Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkoły lub placówki w ramach nadzoru pedagogicznego dokonuje obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela. Obserwacja lekcji zazwyczaj jest dla nauczyciela doświadczeniem stresującym. Jak dobrze przygotować lekcję, żeby zminimalizować ten stres, podpowiemy podczas szkolenia. Natomiast dyrektor otrzyma proste, czytelne narzędzie do obserwacji lekcji. Zawiera ono wszystkie wymagane elementy obserwacji i nie wymaga dużego nakładu pracy związanej z dokumentowaniem obserwacji. Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna najnowsze osiągnięcia polskiej dydaktyki potrafi zaplanować iContinue reading

Ekoinspiracje, czyli kształtowanie postaw proekologicznych wśród najmłodszych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci jest wyrazem odpowiedzialności za środowisko naturalne nas dorosłych. Współcześnie, na skutek rozwoju cywilizacji i ingerencji człowieka, powietrze, woda, gleba są nieustannie zanieczyszczane. Zagrożone wyginięciem są niektóre gatunki zwierząt i roślin, doświadczamy globalnego ocieplenia, dziury ozonowej i kwaśnych deszczy. Towarzyszy nam nadmierny hałas i smog. Dlatego tak niezwykłej wagi nabierają nasze działania na rzecz rozwijania u dzieci wrażliwości ekologicznej i uczenie konkretnych sposobów ochrony środowiska jużContinue reading