szkolenia dla nauczycieli

Wyświetlanie 1–15 z 20 wyników

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego – porady na dobry początek

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2019 r.

  Cele – uczestnik: potrafi wyszukać przepisy prawa dotyczące awansu, poznaje procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, potrafi  napisać plan rozwoju zawodowego, nabywa umiejętności dokumentowania własnego dorobku

  Cena: 120zł   Data: 28.08.2019 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – porady na dobry początek

  Cena: 120zł   Data: 5.09.2019 r.

  Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół rozpoczynających staż na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.

  Cena: 120zł   Data: 5.09.2019 r.

 • Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego – porady na dobry początek

  Cena: 120zł   Data: 9.09.2019 r.

  Szkolenie adresowane do nauczycieli zaczynających staż na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

  Cena: 120zł   Data: 9.09.2019 r.

 • Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

  Cena: 120zł   Data: 11.09.2019 r.

  Podczas warsztatów m.in. wypracowane zostaną wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

  Cena: 120zł   Data: 11.09.2019 r.

 • Projektowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznych

  Cena: 120zł   Data: 17.09.2019 r.

  Adresatami szkolenia są nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół.

  Cena: 120zł   Data: 17.09.2019 r.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole w świetle przepisów prawa oświatowego

  Cena: 110zł   Data: 18.09.2019 r.

  Warsztaty przeznaczone dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczycieli, specjalistów szkolnych

  Cena: 110zł   Data: 18.09.2019 r.

 • Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

  Cena: 130zł   Data: 19.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do dzieci i młodzieży.

  Cena: 130zł   Data: 19.09.2019 r.

 • Plan pracy wychowawcy klasowego

  Cena: 110zł   Data: 23.09.2019 r.

  Warsztaty adresowane do nauczycieli – wychowawców klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

  Cena: 110zł   Data: 23.09.2019 r.

 • Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

  Cena: 120zł   Data: 24.09.2019 r.

 • Rozwijanie matematycznych kompetencji kluczowych uczniów I etapu edukacyjnego

  Cena: 120zł   Data: 28.09.2019 r.

  Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiadomości teoretyczne i praktyczne związane z kształtowaniem kompetencji kluczowych uczniów

  Cena: 120zł   Data: 28.09.2019 r.

 • Arteterapia w przeciwdziałaniu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 3.10.2019 r.

  Warsztaty to wprowadzenie i ukazanie metod stosowanych w arteterapii czyli działania poprzez sztukę i kreację jako wspomagania  rozwoju socjalno – emocjonalnego dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 3.10.2019 r.

 • Wykorzystanie elementów oceniania kształtującego w praktyce szkolnej

  Cena: 120zł   Data: 7.10.2019 r.

  Uczestnik: rozumie czym jest ocenianie kształtujące, ma świadomość wpływu oceniania kształtującego na uczenie się uczniów i nauczanie, potrafi zastosować elementy oceniania kształtującego w praktyce

  Cena: 120zł   Data: 7.10.2019 r.

 • Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

  Celem kursu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i możliwości wykorzystania odpowiednich tekstów edukacyjnych i terapeutycznych adresowanych do młodych czytelników.

  Cena: 130zł   Data: 18.10.2019 r.

 • Jak skutecznie współpracować i komunikować się z rodzicami? Planowanie i przebieg zebrania z rodzicami

  Cena: 110zł   Data: 21.10.2019 r.

  Szkolenie warsztatowe adresowane do nauczycieli – wychowawców klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

  Cena: 110zł   Data: 21.10.2019 r.

 • Logorytmika – metoda wspomagająca w terapii logopedycznej i pedagogicznej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.

  Adresatami szkolenia są: logopedzi, pedagodzy, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

  Cena: 120zł   Data: 23.10.2019 r.