Autor: Justyna Bryła

Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie – szkolenie Rady Pedagogicznej

Komunikacja osób z autyzmem powinna stanowić obszar szczególnego zainteresowania nauczycieli i terapeutów. Deficyty w sferze komunikowania się są bowiem jednym z kryteriów diagnostycznych zaburzeń ze spektrum autyzmu. Oddziaływania terapeutyczne skierowane na rozwój umiejętności komunikacyjnych i społecznych dają szanse na poprawę zdiagnozowanych deficytów. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji i jej znaczenia w codziennym życiu Zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu Usystematyzowanie wiedzy o metodach komunikacji alternatywnejContinue reading

Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka – szkolenie Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia to rodzaj terapii, która oparta jest na leczniczym odziaływaniu muzyki i jej elementów na psychikę i organizm człowieka. Zarówno muzykoterapia receptywna, jak i aktywna, może znaleźć szerokie zastosowanie we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wprowadzania elementów muzykoterapii na zajęciach z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych: jak dobierać muzykę do celów, samodzielnie konstruować i modyfikować ćwiczenia muzyczne, wspierające rozwój społeczny dziecka, w zależnościContinue reading

Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych – szkolenie Rady Pedagogicznej

Dlaczego rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną jest tak ważne? Procesy poznawcze pozwalają bowiem ludziom zdobywać wiedzę o otoczeniu i komunikować się z nim. Stanowią też integralny element związany z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Pogłębienie wiedzy na temat procesów poznawczych i ich zaburzeń u osób z niepełnosprawnością intelektualną Wzbogacenie warsztatu pracy o konkretne ćwiczenia rewalidacyjne wspierające rozwój dzieci z niepełnosprawnością Treści szkoleniowe: Czym są procesy poznawcze? PodziałContinue reading

Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów – szkolenie Rady Pedagogicznej

Ocenianie zachowania uczniów Ocenianie zachowania uczniów polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły (Ustawa o systemie oświaty). Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania w szkole potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowaniaContinue reading

Rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży – szkolenie Rady Pedagogicznej

Bardzo ważną kompetencją współczesnego człowieka stała się umiejętność dostosowywania do wciąż zmieniającego się i przez to nieprzewidywalnego otoczenia oraz zdolność do rozwiązywania coraz to nowszych, niestandardowych problemów. Szczególnej wagi nabiera w tym kontekście rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Doskonalenie kompetencji w zakresie rozwijania kreatywności dzieci i młodzieży Poznanie podstawowych założeń dydaktyki twórczości (modeli rozwijania kreatywności, zasad pomocy w tworzeniu, metod, strategii, technik rozwijania kreatywności dzieci iContinue reading

Depresja w szkolnej ławce – jak ją rozpoznać wśród uczniów? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Depresja stanowi obecnie 4,3% globalnego obciążenia wszystkimi chorobami. Choruje na nią 350 mln osób – w tym dzieci i młodzież. Odsetek dzieci i młodzieży zmagającej się z depresją rośnie. Depresja dziecięca jest chorobą, której objawów nie należy bagatelizować. Charakteryzuje się ona nadmiernym obniżeniem nastroju oraz innymi objawami psychicznymi, fizycznymi i zachowania. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: nabycie wiedzy na temat depresji dziecięcej, jej przyczyn, przebiegu i objawów zdobycie umiejętności w zakresie rozpoznawaniaContinue reading

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w sytuacjach trudnych (żałoba, strata, depresja, próba samobójcza, choroba przewlekła, skutki pandemii) – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie wiedzy z zakresu psychologii żałoby i straty Nabycie wiedzy o tym, na czym polega pomoc uczniowi w sytuacjach trudnych oraz umiejętności w zakresie wspierania ucznia w żałobie, przeżywającego stratę, depresję, po próbie samobójczej Zrozumienie sytuacji ucznia przewlekle chorego. Zdobycie umiejętności w organizacji i przeprowadzeniu procedury opieki nad takim uczniem Zdobycie umiejętności wspierania uczniów w okresie pandemii Treści szkoleniowe: Czym jest sytuacja trudna? Wszystko, co trzeba wiedziećContinue reading

Obowiązki nauczyciela – a nie jest ich mało! – szkolenie Rady Pedagogicznej

Cele – uczestnik szkolenia Rady Pedagogicznej: zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków Treści szkoleniowe: Obowiązki nauczyciela wynikające z ustaw: Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe i Kodeks Pracy Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzeń) OcenaContinue reading

Rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – szkolenie Rady Pedagogicznej

Kompetencje społeczne u dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinny być przedmiotem szczególnego zainteresowania i troski nauczycieli. Są bowiem niezbędne do uczestnictwa w życiu społecznymi i zawodowym oraz – w miarę możliwości – do samodzielnego życia. Kompetencje społeczne można rozwijać nie tylko podczas treningu umiejętności społecznych (TUS), ale również między innymi podczas zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych czy w trakcie godziny wychowawczej. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Zdobycie praktycznej wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencjiContinue reading

Współpraca nauczyciela z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach – wspólne ścieżki, jak je odnaleźć? – szkolenie Rady Pedagogicznej

Środowisko rodzinne odgrywa niezwykle istotną rolę w rewalidacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dobra współpraca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach wg ustalonych wspólnie zasad powoduje, że nabywanie przez dziecko nowych umiejętności czy zmiany w zachowaniu, można osiągnąć szybciej i skuteczniej. Cele szkolenia Rady Pedagogicznej: Wprowadzenie do tematu – przyczyny i skutki postaw rodzicielskich u rodziców dziecka z deficytami rozwojowymi Pogłębienie umiejętności komunikacyjnych, sposoby radzenia sobie z roszczeniami rodziców, poszukiwanie wspólnychContinue reading